PUNTS
la gasetta giuvna

Detagls davart l'ediziun nr. 73

zercladur 2000
annada 7
Ex
PUNTS nr. 73
Caporedacziun: Conradin Klaiss
David Truttmann
Layout: Theres Jörger
editorial

Ex! (Anita Simeon)

„Extrablatt, Extrablatt", expost a la plievgia excloma el expressivamain adina puspe il medem. Exactamain 600 exemplars ha el gia pudì vender ma ussa ara la funtauna per sia existenza exausta. Mintgatant sa senta el schon in zichel sco in exhibizunist, sch’el s’expona quia per exaltar in product che cumpara mintga mais per in pèr exots. Sco in dals pacs exponents da questa spezies rares ho el però fatg ses experientschas ed ins po bain quintar el tar ils experts en chaussas d’export culturalas. La gasetta ch’el venda para a certa glieud excedenta er sch’el examinescha ella per excellenta. Exponents excentrics han er gia recità excerpts. En general vala ella però sco experiment, sco forum d’exercizi, in forum nua che tuts pon exprimer lur oppiniun. Ella n’è betg exposta a gruppaziuns ed interess exclusivs. Mintgatant duvressan ses exposés inqual explicaziun supplementara ma excess extrems n’èn betg da tamair. Il cuntrari: mintgatant pudess ella, tenor il meini d’inqual expertisa, esser pli explosiva. Quella critica para er giustifitgada a noss expert, el legia però gugent las reportaschas d’excursiuns, expediziuns ed exposiziuns. Ils temas èn variads e las ideas anc ditg betg exaustas. Perfin temas exotics sco EX vegnan tematisads, ma mintgatant al paran ils excurs dal editorial in zichel exagerà. Tgi sa tge gasetta ch’el venda?

Rispostas uschè spert sco pussaivel a: ex.PUNTS@hotmail.com. Il pli spert u la pli sperta gudagna in bon da l’EXlibris.

texts en questa ediziun

Flurin Maissen (Ella)Jacinta Candinas (Mias ex-scolas)Fadrina Hofmann (Ün experimaint dvainta ün success mundial – the Coca-Cola-story)Angela Schmed (Sa tgei che...?)Flurin Maissen (Extram Tittaforagregl!)Marcus Castelberg (Giacun Hasper Muoth: Prosa e registers [tom 6])Giachen Maissen (EX)

turnar a la survista