PUNTS
la gasetta giuvna

Detagls davart l'ediziun nr. 48

matg 1998
annada 5
Eros
PUNTS nr. 48
Caporedacziun: Adrian Pally
David Spinnler
Layout: Julia Staat
Theres Jörger
editorial

Eros (Anita Simeon)

"Erotica è la surmuntada d’impediments. L’impediment il pli carmalant e popular è la morala".
— Karl Kraus

Eros è il dieu d’amur dals Grecs. Ed ils Grecs n’avevan naginas retegnientschas da mussar lur visiuns eroticas. Las statuas da marmel eran ditg – ed èn forsa anc oz – il simbol per il corp perfetg. Ma er ils Grecs vegnan strusch ad avair gì sentiments erotics guardond las statuas alvas. I manca il sang, il chaud da la vita. Mintga tagliacrappa vegn ad avair gì dapli sentiments erotics tegnend il corp nunperfetg da sia dunna en bratsch che da tagliar mintga detgagl perfetgamain en il crap.

Ils artists dad oz han auters meds. La fotografia pussibilitescha da tegnair il mument. Ma tegnair il mument nua ch’ina persuna resplenda propi l’erotica, nua ch’ella è liberada da tut las retegnientschas, averta per tut, senza ch’ella ha da basegn da posas da statua, quai è in art che mo paucs domineschan propi. Nus da la redacziun da PUNTS avain empruvà da chattar per vus da questas fotografias e mussain ina schelta da varsaquants cudeschs fotografics. La schelta nun è stada simpla perquai che mintga uman ha autras visiuns eroticas. Perquai avevi savens num suenter che nus avevan gia varsaquantas fotografias en maun: "E quai propi erotic?". Nus avain empruvà da chattar il consens da quatter persunas, dus umens e duas dunnas, uschia che nus pensain d’avair chattà per tuts insatge.

Quai numer è surtut in numer per l’egl, el porscha però er infurmaziuns davart ils fotografs e las fotografas ed ils cudeschs preschentads. La davosa part dal numer preschenta varsaquants cudeschs e revistas actualas davart il tema. Jau giavisch bler plaschair e bun divertiment.

texts en questa ediziun

(Fotografias d'erotica)

turnar a la survista