PUNTS
la gasetta giuvna

Detagls davart l'ediziun nr. 41

october 1997
annada 4
Culinaric
PUNTS nr. 41
Caporedacziun: Adrian Pally
David Spinnler
Layout: Julia Staat
Eddy Huonder
editorial

Bun appetit! (David Spinnler)

Culinari è tut ch’ha da far cun l’art da cuschinar. Tge ch’è culinaric per mintgin/a è ina rauba da gusts: L’in ha gugent in ‘big-mac’ cun ina ‘cola’ ord il bitter da chartun da trais decis. L’auter preferescha plitost ‘Râble de lapereau et les abats sautés au beurre’ servì cun in ‘Château Brâne Cantenac 1 ER cru’ dal 1985 (quai è in cunigl cun gnirom e gnirunchel cun in fitg bun vin franzos). Nus avain ozendi ina paletta culinaria incredibla a nossa disposiziun e pudain gustar spezialitads da tut il mund.

Sch’ins vul pon ins era cuschinar sez. Il meglier è lura d’avair in iert cun blera verdura, fritga e spezarias (tge lavur che quai dat!) Sch’ins ha lura anc in zic idea da vin e temp per cuschinar, pon ins far las meglras tratgas era senza esser milliunari. Per quels che aman plitost il ‘big-mac’ e la ‘cola’, in steak ed ina biera ubain ina pizza da Findus è il cuschinar anc pli simpel: far cumissiuns e brassar ubain metter en il furn e gia è tut pront per mangiar.

Nus vulain animar nossas lecturas e noss lecturs da viver da gurmant e preschentain en quest nummer in pèr locals per mintga gust culinaric.

Forsa che Vus vegnis uschia a conuscher in bun local che Vus na conuschevas betg anc.

Jau poss dal rest be cussegliar a Vus il Château Brâne Cantenac dal 1985. In sierv stupent che sa fa fitg bain cun in cunigl ubain cun in agnè. Bun è era in Moccagatta (Barbera d’Alba dal 1994) tar in pulaster emplenì cun spinatsch e gorgonzola ensemen cun ina sosa da sherry e …

Bun appetit cun questas PUNTS!

texts en questa ediziun

Anita Simeon (Ils cumbels na tutgan betg sin meisa!)Tanja Cazin (Cafe PUNTSchella, Puntraschigna)Daniel Günther (Restaurant Calanda, Cuira)Daniel Günther (Restaurant Bellavista, Prasonz)Pia Plaz (Eagle Horst, Cuira)Claudio Baracchi (I sogni degli Alpini)Esther Schena [Fonsi (Comic)] - Gad Paiver)Adrian Pally (Onna)David Truttmann (AIDS)Josep Carles (Laìnez Posta da la Spagna – Che fa ün Valenzian sco tü scrivand in üna lingua sco quista?)Andreas Horber (The Voices of Europa u sainza schaschin üngün vin)Andreas Horber (Culinaric))

turnar a la survista